مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسامی آذربایجان غربی گفت:هفدهمین نمایشـگاه کتـاب ارومیه در بـازه زمانی ۱۱تا ۱۵اسـفند مـاه بـا حضـور بیش از 4۰۰ناشـر کشـوری برگـزار می شـود که تعداد این ناشـران نسـبت به سـال گذشـته ۵۵درصد افزایش داشـته اسـت. حجت الاسـلام والمسـلمین ناصر خدایاری با بیان اینکه در حاشـیه این نمایشـگاه بن کارت هایـی با تخفیف ۲۰ درصـدی ارائه می شـود، عنـوان کرد: علاوه بـر این بن ها، ناشـران نیز تخفیف ۱۰درصدی برای خریـداران در نظر گرفته انـد کـه در مجمـوع در نمایشـگاه کتـاب ارومیـه تخفیـف 3۰درصدی به مشـتریان داده می شـود. وی با بیان اینکه نمایشـگاه کتاب یکی از رویدادهای روتین هر ساله در ارومیه است، ادامه داد: امسال با برنامه ریزی هایی سـعی شـده اسـت تا اسـتقبال از این نمایشـگاه افزایش یافته و همچنین فروش کتاب رشد قابل توجهی داشته باشـد. وی با بیان اینکه در کنار نمایشـگاه کتاب ارومیه نمایشـگاه مطبوعات، خبرگزاری هـا و پایگاه های خبری نیـز برپا خواهد بـود، افـزود: همزمانی این دو نمایشـگاه فرصـت بی نظیـری را فراهـم می کنـد کـه ایـن موضوع افزایش اطلاع رسـانی رویدادهای این نمایشگاه و افزایش تعداد بازدیدکننـدگان را به همراه خواهد داشـت. خدایـاری بـا اشـاره بـه اینکـه چندیـن سـال بـوده کـه نمایشـگاه مطبوعـات بنا بـه دایلـی در آذربایجان غربی برگزار نمی شـد، افزود: امسـال با تمهیداتی مقرر شد این دو نمایشگاه همزمان برگزار شوند و امید است همزمانی این دو نمایشـگاه نتایج مثبتی را داشـته باشـد.


روزنامه مهد تمدن، صفحه8، شماره 992شنبه 03 اسفند 1398
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش