جستجو

آشنایی با داده کاوی و نرم افزار Rapidminer,Weka

مدرسه بهاره داده کاوی

کارگاه پروپوزال نویسی

کارگاه اصول مقاله نویسی

اصول پژوهش و نگارش مقالات ISI