درباره نویسنده

ملیحه باغبان

کارشناسی کتابداری/ دانشگاه پیام نور مرکز تبریز کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات/ دانشگاه تبریز دانشجوی دکتری بازیابی اطلاعات و دانش/ دانشگاه الزهرا (س)-تهران

بیشتر بدانید
کتاب بحران ها و اطلاعات جعلی
نویسنده: ملیحه باغبان
در سال های اخیر که جامعه با شتاب به سمت دیجیتالی شدن پیش می رود، موضوع اطلاعات جعلی و گمراه کننده ...

بیشتر بدانید

کتاب اینفودمیک در پاندمی کووید - 19

مجموعه مقالات از تجربیات جهانی
(مشارکت در نوشتن مقاله )

بیشتر بدانید
جستجو

آرشيو مطالب
👈نویسنده : ملیحه باغبان

سلام


لطفا برای راهنمایی و مشاوره رایگان از طریق پیج اینستاگرام 


باهام در ارتباط باشید


info__science

چهارشنبه 03 اسفند 1401
ادامه مطلب
👈نویسنده : ملیحه باغبان


لینک جلسات داده کاوی و متن کاوی

👈داده کاوی و کشف دانش و معماری سیستم داده کاوی جلسه اول

👈جایگاه داده کاوی در میان علوم مختلف و کاربرد های آن و بیگ دیتا و داده های کوچک جلسه دوم

👈داده چیست و چرا باید پیش پردازش شود جلسه سوم

👈داده کاوی کجا و چه موقع؟ جایگاه داده کاوی در سازمان ها جلسه چهارم

👈انباره داده ها و ویژگی ها و تفاوت پایگاه داده و انبار داده جلسه پنجم

👈انواع انبار داده موارد استفاده از انبار داده کاربران انبار داده جلسه ششم

👈تفاوت OLAP و OLTP جلسه هفتم

👈تجزیه و تحلیل متن و متن کاوی جلسه هشتم

👈طبقه بندی جلسه نهم

👈خوشه بندی ادامه جلسه نهم

👈متن کاوی و استخراج اطلاعات جلسه دهم

👈متن کاوی و استخراج مفاهیم جلسه یازدهم

👈پردازش و تحلیل متن جلسه دوازدهم

👈وب کاوی و کاربردهای آن جلسه سیزدهم

👈یادگیری ماشین و متن کاوی جلسه سیزدهم

تکمیل مباحث داده کاوی و متن کاوی

در صورتی که مطلبی مفید باشد به هر درس اضافه خواهد شد

👈لطفا نظرات و سوالات خود را در هر درس کامنت بگذارید

با تشکر، ملیحه باغبان


شنبه 25 دی 1400
ادامه مطلب
👈نویسنده : ملیحه باغبان

چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403
ادامه مطلب


حضــرت آیــت الله خامنــه ای بــا حضــور در ســی وپنجمین نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران بــه مــدت ۳ ســاعت از غرفه هــای مختلــف کتــاب بازدیــد کردنــد. 

رهبــر انقــلاب در ایــن بازدیــد ضمــن گفتگــو بــا ناشــران، نویســندگان و صاحبــان غرفه هــای کتــاب، از نزدیــک در جریــان تازه هــای نشــر و وضعیــت بـازار کتـاب و همچنیـن میزان اسـتقبال از نمایشــگاه قــرار گرفتنــد. 

حضــرت آیــت الله خامنــه ای پــس از بازدیــد از نمایشــگاه کتــاب در مصاحبــه ای، انگیــزه خــود از چنیــن بازدیـدی را در درجـه اول میـل شـخصی و علاقــه بــه کتــاب برشــمردند و افزودنــد: یکــی دیگــر از دلایــل بازدیــد از نمایشــگاه کتــاب، زمینه ســازی بــرای ترویــج کتــاب و کتابخوانــی اســت. 

ایشــان گفتنــد: اعتقــاد مــن ایــن اسـت کـه همـه آحـاد مـردم در طبقـات مختلــف ســنی و علمــی نیازمنــد بــه کتــاب هســتند و هیــچ چیــزی نمی توانــد جــای کتــاب را بگیــرد.

رهبــر انقــلاب اسـلامی بــا اشــاره بــه تاثیــر فضــای مجــازی برموضــوع کتابخوانــی، خاطــر نشــان کردنــد: نبایــد فضــای مجــازی جــای کتابخوانــی را بگیــرد و کتــاب بایــد همــواره در ســبد خریــد و در مجموعــه اوقــات مــردم جــای خــاص خــود را داشــته باشــد. 

حضــرت آیــت الله خامنــه ای بــا تاکیــد بــر اینکــه مســئولین وزارت ارشــاد و ســازمان تبلیغــات اســامی بایــد بــه کســانی کــه در کار نشــر و تولیــد کتـاب فعـال هسـتند کمک کننــد، افزودنــد: البتــه در ایــن بخــش کمک هایــی می شــود و ایــن رونــد بایــد ادامــه یابــد امــا کار مهــم دیگــر ایــن اســت کــه فعــالین فضــای مجــازی، ترویــج کتــاب و کتابخوانــی را از جملــه وظایــف خــود بداننــد. 

ایشـان تاکیـد کردنـد: فعـالین فضـای مجــازی کتاب هــای خوبــی را کــه در زمینه هــای مختلــف علمــی، ادبیــات، تاریـخ، هنـر، مسـائل دینـی و اعتقـادی و در یــک کام »کتاب هــای مفیــد« را معرفــی و ترویــج کننــد.

رهبــر انقـلاب اسـلامی بــه چنــد نکتــه قابــل توجــه در نمایشــگاه کتــاب امســال نیــز اشــاره کردنــد. حضــرت آیــت الله خامنــه ای گفتنــد: افزایــش کارهــای جدیــد، افزایــش شــمارگان کتابهــا و تجدیــد چــاپ مکـرر برخـی کتابهـا از خبرهـای خـوب نمایشــگاه امســال اســت. بخـش پایانـی سـخنان رهبـر انقـلاب یــک توصیــه مهــم بــه مســئولین و دســتگاه هایی بــود کــه بــا نوجوانــان و جوانــان ســروکار دارنــد. 

حضــرت آیــت الله خامنــه ای گفتنــد: دســتگاه هایی همچــون وزارت ارشــاد، ســازمان تبلیغــات و حــوزه هنــری بایــد در زمینــه تولیــد کتــاب مناســب بــرای نســل جــوان و »وزارت آمــوزش و پــرورش« و »وزارت علــوم« نیــز بایــد در زمینــه ترویــج کتابخوانــی میــان نوجوانــان و جوانــان بیــش از پیــش تـلاش کننـد تـا هـم زمینـه کتابخوانـی فراهــم شــود و هــم کتــاب خــوب در اختیــار آنــان قــرار گیــرد. 

ایشــان یکــی از نیازهــای جــدی بــرای نســل جــوان را تولیــد کتــاب در زمینـه شـرح قضایـا و حـوادث گوناگـون دانســتند و افزودنــد: در زمینــه قضایایــی همچــون مشـروطیت، دفـاع مقـدس، »انقــلاب اســلامی« و شــخصیت برجســته و کم نظیــری همچــون امــام(ره) یــا کتاب مناســب وجــود نــدارد و یــا کتــاب »خواندنــی« بســیار کــم اســت کــه بایــد در ایــن موضوعــات تولیــد کتــاب مناسـب بـرای نسـل جـوان انجــام گیــرد.


منبع:روزنامه آذربایجان،صفحه2،چهارشنبه 26 اردیبهشت1403


چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403
ادامه مطلب
صفحات سایت
تعداد صفحات : 71
درباره نویسنده
ملیحه باغبان

📖  کارشناسی کتابداری
دانشگاه پیـــام نور مرکز تبریز

📖  کارشناسی ارشد
مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز

📖  دانشجوی دکتری
بازیـــابی اطـلاعــات و دانــــش