درباره نویسنده

ملیحه باغبان

کارشناسی کتابداری/ دانشگاه پیام نور مرکز تبریز کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات/ دانشگاه تبریز دانشجوی دکتری بازیابی اطلاعات و دانش/ دانشگاه الزهرا (س)-تهران

بیشتر بدانید
کتاب بحران ها و اطلاعات جعلی
نویسنده: ملیحه باغبان
در سال های اخیر که جامعه با شتاب به سمت دیجیتالی شدن پیش می رود، موضوع اطلاعات جعلی و گمراه کننده ...

بیشتر بدانید

کتاب اینفودمیک در پاندمی کووید - 19

مجموعه مقالات از تجربیات جهانی
(مشارکت در نوشتن مقاله )

بیشتر بدانید
جستجو

آرشيو مطالب

با توجه به اینکه هدف مدیریت دانش حداکثرسازی نرخ بازگشت سرمایه به سازمان می باشد, استفاده از شاخص های سنجش و تحلیل جهت متقاعد کردن مدیران و ذینفعان نسبت به مزایا و ارزش نوآوری های مدیریت دانش سازمانی ضروری است. در واقــع شناســایی شــاخص های نیازمنــد بهبــود مدیریــت دانــش ســازمان بــرای کســب و حفــظ دانــش ارزشــمند ســازمان ضــروری بــه نظــر می رســد.


    دانلود مستقیم

  مشاهده و دانلود پاورپوینت ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش از گوگل درایو

  تهیه و تنظیم: ملیحه باغبان، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز


جمعه 09 اسفند 1398
ادامه مطلب

از آنجا که نرخ شکست پروژه های مدیریت دانش قابل توجه است، شناخت عوامل اساسی موفقیت می تواند کسب وکارها را در نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و پیاده سازی مدیریت دانش یاری دهد تا احتمال شکست پروژه های مدیریت دانش کاهش یابد. اهمیت و کاربرد اصلی عوامل اساسی موفقیت مدیریت دانش در این است که با شناسایی و نظارت بر این عوامل، سازمان میتواند به پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت دانش اطمینان داشته باشد.


    دانلود مستقیم

  مشاهده و دانلود پاورپوینت عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش از گوگل درایو

  تهیه و تنظیم: فاطمه احمدنژادیان/مهناز اسدزاده، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز


جمعه 09 اسفند 1398
ادامه مطلب
👈نویسنده : ملیحه باغبان

در تحقیق انجام گرفته از سوی رضاییان و همکاران به شاخص های اخلاقی زیر و ارتباط آنها با هر بعد مدیریتی دانش اشاره شده است:
اعتماد، صداقت، مسئولیت پذیری، رعایت مالکیت، تعهد، کمک و همدلی با دیگران، وجدان، دقت در صحت، محرمانگی.
در این تحقیق شاخص های اخلاقی مربوط به هر بعد دانش به شرح زیر مطرح گشته است.
رعایت مالکیت دانش، اعتماد فردی، کمک و همدلی برای بعد خلق دانش.
تعهد، دقت در صحت و صداقت برای بعد سازمانی و حفظ دانش.
اعتماد گروهی، وجدان، رعایت مالکیت و کمک به دیگران برای بعد انتشار و انتقال دانش
محرمانگی، صداقت، مسئولیت پذیری برای بعد به کارگیری و اکتساب دانش.
در نهایت این پژوهش اثبات می کند که بین شاخص های اخلاقی و ابعاد مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.


    دانلود مستقیم

  مشاهده و دانلود پاورپوینت مدیریت دانش و اخلاق از گوگل درایو

  تهیه و تنظیم: زینب ایمانی/الهه ذبیحی فر، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز


جمعه 09 اسفند 1398
ادامه مطلب
👈نویسنده : ملیحه باغبان

فهرست مطالب:

مقدمه ای از مدیریت دانش فردی
تعریف دانش
مدیریت دانش
تعریف مدیریت دانش فردی
تفاوت بین مدیریت دانش و مدیریت دانش فردی
اهداف مدیریت دانش فردی
ابزارها و مهارت های مدیریت دانش فردی
اصول مدیریت دانش فردی
بحث و نتیجه گیری


تعریف مدیریت دانش فردی

در واقع مدیریت دانش فردی مجموعه اي از فرآیندهایی است که یک فرد براي جمع آوري، طبقه بندي، ذخیره، جستجو، بازیابی و اشتراك دانش در فعالیت هاي روزانه استفاده می کند. ماهيت مديريت دانش فردي ، در تركيب منابع اطلاعاتي، بهبود كار آيي و افزايش توان رقابت پذيري فردي به افراد كمك مي كند. به واسطه ي مديريت دانش فردي، افراد مي توانند تمام انواع اطلاعات و به سهولت اطلاعات در دسترس را به دانشي با ارزش بيشتر و در نهايت سودمند براي كار و زندگيشان تبديل كنند. ژو و هي (2009) و گارنر (2010) مدیریت دانش فردی را چنين تعريف مي كنند: مجموعه اي از مهارت ها و شيوه ها كه افراد را نسبت به پردازش اثربخش و كارآمد داده، اطلاعات و دانش فراگرفته توانمند مي سازد. از لحاظ نظري، اين مهارت ها ، افراد را نسبت به اتخاذ تصميمات آگاهانه و حل سريع تر مسا يل نيز توانمند مي كند.

    دانلود مستقیم

  مشاهده و دانلود پاورپوینت مدیریت دانش فردی از گوگل درایو

  تهیه و تنظیم: فرشته خداوردی زاده/یاسمن خوش بهار نوبری، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز
جمعه 09 اسفند 1398
ادامه مطلب
👈نویسنده : ملیحه باغبان
تعریف فراموشی سازمانی:
فراموشی سازمانی برعکس یادگیری سازمانی که به ذخیره دانش سازمانی می افزاید، موجب کاهش و از دست دادن دانش سازمانی می شود.
تعریف کامل فراموشی سازمانی از دیدگاه «هولان و فیلیپس» عبارتست از: از دست دادن داوطلبانه یا غیر داوطلبانه دانش سازمانی که می تواند به تغییر در قابلیت های سازمان منجر شود. فراموشی سازمانی پیامد مجموعه اقدامات درون سازمانی و برون سازمانی است که در آن یک سازمان بخشی از دانش موجود خود را از دست می دهد.

فهرست مطالب:
دانش سازمانی
مدیریت دانش و اشتراک دانش
یادگیری سازمانی
یادگیری زدایی در سازمان
فراموشی سازمانی
مدل هولان و فیلیپس
انواع فراموشی سازمانی و پیامدهای آن
فراموشی تصادفی
فراموشی عمدی
فراموش سازمانی و نقش مدیریت دانش
فراموشی سازمانی و مزیت رقابتی(رقابت پذیری)
فراموشی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
نتیجه گیری


    دانلود مستقیم

  مشاهده و دانلود پاورپوینت فراموشی سازمانی از گوگل درایو

  تهیه و تنظیم: ملیحه باویران/فاطمه یاوران، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریزجمعه 09 اسفند 1398
ادامه مطلب
👈نویسنده : ملیحه باغبان

زیرساخت های مدیریت دانش (فرآیندها، فناوری اطلاعاتی و ارتباطی و منابع انسانی)

استقرار اثربخشی نظام مدیریت دانش نیازمند هماهنگ و ارتباط اثربخش میان مؤلفه های ساختار و تشکیلات ، فرهنگ سازمانی، منابع انسانی، رهبری، فناوری و همچنین فرآیندهای دانش محور در سازمان است.


فهرست مطالب:

فرآیند های مدیریت دانش
نگهداری داش
شناسایی دانش
بهره گیری دانش
اکتساب دانش
توسعه دانش
توزیع دانش
سرمایه انسانی
سرمایه اجتماعی
راهبردهای بهبود زیرساخت ها
عوامل موثر در مدیریت دانش
وضعیت سیستم های نرم افزاری داخلی و خارجی مدیریت دانش
ویژگی های نرم افزاری مدیریت دانش
نتیجه گیری    دانلود مستقیم

  مشاهده و دانلود پاورپوینت زیر ساخت های مدیریت دانش از گوگل درایو

  تهیه و تنظیم: ندا محمدی/نگار قاسم پور، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریزجمعه 09 اسفند 1398
ادامه مطلب

دانلود مقاله مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات در کتابداری (دکتر عباس حری)

در این مقاله می خوانیم:

(مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات نه مغایر, معارض و جایگزین یکدیگر بلکه مکمل یکدیگرند.در حوزه ی کتابداری, هر دو مدیریت حضوری قطعی و اجتناب ناپذیر دارند, و حضور یکی بدون دیگری, این رشته را معلول و ابتر خواهد ساخت)


دوستان توصیه ام اینه حتما این مقاله رو بخونید


برای دانلود کلیک کنید


یکشنبه 15 دی 1398
ادامه مطلب
👈نویسنده : مهرداد شبان

تاکنون برای مدیریت دانش مدل های زیادی ارائه شده  که هر کدام به بخش ها و جنبه های خاص مدیریت دانش پرداخته اند در عین حالی که اشتراکات این مدل ها هم زیاد است. در پاورپوینت حاضر بعد از بیان مقدمه ای کوتاه در مورد مفهوم دانش و مدیریت دانش، دسته بندی های مختلفی از مدل های مدیریت دانش ارائه و سپس تعدادی از این مدل ها شرح داده شده است. 

     

   مشاهده و دانلود پاورپوینت مدل های مدیریت دانش از گوگل درایو

  تهیه و تنظیم: مهرداد شبان غازانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریزسه شنبه 21 آبان 1398
ادامه مطلب
👈نویسنده : مهرداد شبان

داده، اطلاعات، دانش و خرد مفاهیم بنیادی  هستند که  هر شخصی به طور پیوسته با آنها سروکار دارد. در این بین دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی به دلیل ماهیت رشته که مبتنی بر داده و اطلاعات است به طور اخص با این مفاهیم به ویژه در طراحی پایگاه داده، مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش روبرو می شوند. با این وجود بسیار پیش می آید که حتی دانشجویان علم اطلاعات این مفاهیم را به جای یکدیگر استفاده می کنند و یا اینکه به هنگام مواجهه با این سوال که تفاوت داده و اطلاعات و دانش در چیست نمی توانند مثالی واضح برای بیان این تفاوت ها ارائه دهند؛ به همین خاطر در نوشته حاضر برآن شدم که مفاهیم داده، اطلاعات، دانش و خرد را در قالب یک مثال ساده و قابل فهم برای همه توضیح دهم.

داده

به جدول زیر نگاه کنید شما مجموعه ای از ارقام را می بینید که هیچ معنای خاصی را به ما منتقل نمی کنند؛ به این ها داده می گویند.  

داده عبارت است از یک یا چند کاراکتر (اعداد، حروف و نشانه ها) که هیچ معنای خاصی برای ما ندارد.

150

1

350

2

200

3

اطلاعات

حال به جدول قبلی یک ردیف جدید اضافه می کنیم که نشان می دهد که هر کدام از این ارقام چه معنایی دارند. با نگاهی به جدول می فهمیم که بیمار با کد 2 دارای چربی خون 350 میلی گرم هست. این اطلاعات است.

وقتی داده ها در یک زمینه خاص قرار گرفته و معنادار شوند به آن اطلاعات گفته می شود.

چربی خون (میلی گرم)

کد بیمار

150

1

350

2

200

3

دانش

حال فرض کنید یک پزشک به این اطلاعات نگاه می کند و بر اساس آموخته های قبلی و تجربیات خود می گوید که بیمار با کد 2 دارای چربی خون بالاتر از مقدار طبیعی است که این می تواند خطر سکته قلبی را در بیمار افزایش دهد. به این دانش گفته می شود.

در نتیجه وقتی اطلاعات با پیش داشته های ذهنی و تجربیات افراد ترکیب شود ما حصل آن دانش خواهد بود.

خرد

حال اگر پزشک بعد از تشخیص چربی خون بالا، رژیم غذایی خاصی را جهت کنترل و کاهش چربی خون بیمار بدهد از خرد خود استفاده کرده است. 

در واقع خرد به کارگیری دانش در جهت صحیح است.

سیر حرکت از داده به سوی خرد را می توان در قالب یک هرم نشان داد که قاعده این هرم نماینده داده و راس آن بیانگر خرد است:


یکشنبه 12 آبان 1398
ادامه مطلب
درباره نویسنده
ملیحه باغبان

📖  کارشناسی کتابداری
دانشگاه پیـــام نور مرکز تبریز

📖  کارشناسی ارشد
مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز

📖  دانشجوی دکتری
بازیـــابی اطـلاعــات و دانــــش