جستجو

آرشيو مطالب
👈نویسنده : ملیحه باغبان
در دنیای دیجیتالی فعلی، دانش به یک منبع کلیدی تبدیل شده است. سازمان ها درحالیکه با رقابت و فضای دینامیک رو به رشد مواجه هستند در می یابند که دارایی بهره برداری نشده و و سیعی از منابع دانش در سازمانها پراکنده شده ا ست.به منظور تأمین سرویس های کارآمد برای کاربران، کاربردهای متداول کتابخانه های تخصصی،شامل گردآوری، ذخیره، پردازش،انتشار و بهره برداری از اطلاعات است. کتابخانه های تخصصی،باید خدمات و کارکردهایشان را ارتقا دهند و به مؤ سسات یادگیری به منظور رویارویی مؤ ثربا نیازهای کاربران تبدیل شوند .تغییر نقش کتابخانه ها به عنوان مدیران دانش، بر نیاز کسب مهارت های جدید و دانش،تأکید دارد. در عصر فعلی فناوری اطلاعات، اطلاعات و دانش به بخش مهمی از جامعه تبدیل شده اند. مدیریت دانش، یک زمینه در حال ظهور و فرایند پیچیده است که با خلق کردن، کسب کردن، دسته بندی و عملکردهای دانش سروکار دارد ... .
مدیریت دانش شامل تو سعه، حمایت، کنترل و بهبود راهبردها،  ساختارها و فناوری های پردازش دانش است.پردازش دانش شامل تمام رویه هایی است که برای فراهم کردن نمایش، انتشار، بهره گیری و یا حذف دانش به کار می روند .


تهیه و تنظیم: خانم ملیحه باویران، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز


دانلود فایل PDF مدیریت دانش در کتابخانه های تخصصی
جمعه 12 بهمن 1397
ادامه مطلب
درباره نویسنده
ملیحه باغبان

📖  کارشناسی کتابداری
دانشگاه پیـــام نور مرکز تبریز

📖  کارشناسی ارشد
مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز

📖  دانشجوی دکتری
بازیـــابی اطـلاعــات و دانــــش