جستجو

آرشيو مطالب

معـــاون اول رییـــس جمهـــوری بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت وظایـــف و جایـــگاه مهـــم ســـازمان اســـناد و کتابخانـــه ملـــی کشـــور، مســـئولیت هـــای ایـــن ســـازمان را پراهمیـــت توصیـــف و بـــر ضـــرورت صیانـــت از اســـناد کشـــور تأکیـــد کـــرد.
بـــه گـــزارش ایرنـــا، اســـحاق جهانگیـــری در جلســه هیــات امنــای ســازمان اســناد و کتابخانــه ملـــی ضمـــن تقدیـــر از عملکـــرد ســـازمان اســـناد و کتابخانـــه ملـــی، بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت وظایـــف و جایـــگاه مهـــم ســـازمان اســـناد و کتابخانـــه ملـــی کشـــور، مســـئولیت هـــای ایـــن ســـازمان را پراهمیـــت توصیـــف و بـــر ضـــرورت صیانـــت از اســـناد کشـــور تأکیـــد کـــرد.
معـــاون اول رییـــس جمهـــوری بـــا تأکیـــد بـــر ایـــن کـــه نگـــه داری و صیانـــت از اســـناد کشـــور مهـــم و از حساســـیت بســـیار بالایـــی برخـــوردار اســـت، افـــزود: ســـازمان اســـناد و کتابخانـــه ملـــی بایـــد عــلـاوه بـــر دقـــت و نظـــارت جـــدی بـــرای صیانـــت و مراقبـــت از اســـناد کشـــور، بـــا صــدور دســتورالعمل هــا، نــکات لازم را بــه ســایر دســـتگاه هـــا بـــرای توجـــه ویـــژه بـــه ایـــن امـــر مهـــم متذکـــر شـــود. رییـــس ســـازمان اســـناد و کتابخانـــه ملـــی در ایـــن جلســـه کـــه وزیـــران فرهنـــگ و ارشـــاد اســلـامی، آمـــوزش وپـــرورش و علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوری نیـــز حضـــور داشـــتند، گزارشـــی از عملکـــرد و مأموریـــت هـــای ایـــن ســـازمان ارائـــه کــرد و بــه تشــریح دســتاوردها و برنامــه هــای در دســـت اجـــرا پرداخـــت. اشـــرف بروجـــردی در ایـــن گـــزارش بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه در حـــال حاضـــر 9و نیـــم میلیـــون منبـــع کتـــاب نســـخه ای، 2و نیـــم میلیـــون منبـــع دیجیتـــال و 150میلیـــون بـــرگ ســـند آرشـــیوی در ســـازمان اســـناد و کتابخانـــه ملـــی وجـــود دارد، بـــه تشـــریح برخـــی نواقـــص تاریخـــی ســـازمان پرداخـــت و گفـــت: در حـــال حاضـــر تنهـــا 65درصـــد کتـــب 26ســـال اخیـــر فراهـــم آوری شـــده، پنـــج میلیـــون شـــمار نشـــریه بـــدون فهرســـت موضوعـــی در مخـــازن ســـازمان وجـــود دارد و 230میلیـــون بـــرگ ســـند بـــدون فهرســـت در مخـــازن محبـــوس و تنهـــا 11درصـــد منابـــع دیجیتـــال شـــده اســـت. وی همچنیــن گزارشـی از نـوآوری هـا و تغییــر رویکـــرد ســـازمان در بخـــش هـــای مختلـــف ارائـــه کـرد و گفـت: ارتقـاء سـطح تعامـل بـا مخاطبـان، افزایـــش توجـــه بـــه فنـــاوری هـــای نویـــن، افزایـــش میـــزان دسترســـی پذیـــری بـــه منابـــع دانشـــی اطلاعاتـــی و کاهـــش وابســـتگی بودجـــه دولتـــی و ظرفیـــت ســـازی بـــرای تنـــوع بخشـــی بــه منابــع درآمــدی از جملــه اهــداف ســازمان در تغییـــر رویکردهـــا خواهـــد بـــود.


ادامه


پنجشنبه 01 اسفند 1398
ادامه مطلب
درباره نویسنده
ملیحه باغبان

📖  کارشناسی کتابداری
دانشگاه پیـــام نور مرکز تبریز

📖  کارشناسی ارشد
مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز

📖  دانشجوی دکتری
بازیـــابی اطـلاعــات و دانــــش