درباره نویسنده

ملیحه باغبان

کارشناسی کتابداری/ دانشگاه پیام نور مرکز تبریز کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات/ دانشگاه تبریز دانشجوی دکتری بازیابی اطلاعات و دانش/ دانشگاه الزهرا (س)-تهران

بیشتر بدانید
کتاب بحران ها و اطلاعات جعلی
نویسنده: ملیحه باغبان
در سال های اخیر که جامعه با شتاب به سمت دیجیتالی شدن پیش می رود، موضوع اطلاعات جعلی و گمراه کننده ...

بیشتر بدانید

کتاب اینفودمیک در پاندمی کووید - 19

مجموعه مقالات از تجربیات جهانی
(مشارکت در نوشتن مقاله )

بیشتر بدانید
جستجو

آرشيو مطالب

اداره کل مطبوعـات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامی اعلام کرد: فهرست سهمیه کاغذ نشریات کشـور نهایی و بـرای توزیع در اختیار شـرکت های مربوطه قرار گرفت. در این اطلاعیه آماده اسـت: با توجه به بررسـی کارشناسـی درخواست هایی که از سوی مدیران نشریات به ایـن اداره کل واصل شـده و همچنین میـزان کاغذ موجود، فهرسـت نهایی سـهمیه کاغذ نشـریات به میزان ۴۷۳تن، آمـاده و بـرای توزیـع در اختیـار شـرکت های مربوطـه قرار گرفت براین اسـاس مدیران مسـئول نشـریات مـی توانند با مراجعه به حسـاب کاربری خود در سـامانه جامع رسـانه های کشـور از میـزان و نحوه دریافت کاغذ تخصیص یافته مطلع شوند.توزیع کاغذ تخصیصی روزنامه ها درروزهای آتی از ابتـدای سـال 9۸تاکنـون، 1۲هـزار و پانصدتـن کاغـذ با قیمـت مصـوب و ارز دولتـی میـان نشـریات و روزنامه های کشـور توزیع شـده اسـت. همچنین یک نوبت کاغذ دیگر تـا پایان سـال میـان نشـریات و روزنامه هـا توزیع خواهد شـد.


روزنامه مهد تمدن، شماره 996


سه شنبه 06 اسفند 1398
ادامه مطلب
درباره نویسنده
ملیحه باغبان

📖  کارشناسی کتابداری
دانشگاه پیـــام نور مرکز تبریز

📖  کارشناسی ارشد
مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز

📖  دانشجوی دکتری
بازیـــابی اطـلاعــات و دانــــش