جستجو

آرشيو مطالب
👈نویسنده : ملیحه باغبان

تحلیل محتوا، فرآیند تبدیل کیفیت ها به کمیت ها و سپس تبدیل همین کمیت به کیفیت است. این روش، بیشتر در روند پژوهی، پژوهش های تلفیقی بررسی تصویر واقعیت ها و نیز بررسی میزان انطباق برنامه ها با ویژگی های ساختاری و محتوایی بکار برده می شود.
در این روش به جای مشاهده مستقیم رفتار افراد یا درخواست از آنان برای پاسخ دادن به مقیاس ها یا مصاحبه با آنان، پژوهشگر ارتباط هایی را که افراد ایجاد کرده اند؛ انتخاب و سئوال هایش را در آن ها جستجو می کند.


تهیه و تنظیم: ملیحه باویران - فاطمه یاوران،
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه
معرفی روش پژوهش «تحلیل محتوا»
انواع تحلیل محتوا
اهداف روش تحلیل محتوا
کاربرد تحلیل محتوا
مراحل روش تحلیل محتوا
تفاوت روش تحلیل محتوای کمی و کیفی
مزایا و نقاط قوت تحلیل محتوا
نقاط ضعف تحلیل محتوا
نتیجه گیری
فهرست منابع


پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398
ادامه مطلب
درباره نویسنده
ملیحه باغبان

📖  کارشناسی کتابداری
دانشگاه پیـــام نور مرکز تبریز

📖  کارشناسی ارشد
مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز

📖  دانشجوی دکتری
بازیـــابی اطـلاعــات و دانــــش