👈نویسنده : ملیحه باغبان
نظریه زمینه ای از جمله روش های پژوهش کیفی است که ابتدا در سال 1967 از سوی بارنی گلیرز و آنزلم استرواس ابداع شد و در کتاب مشهور آنان با عنوان «کشف نظریه زمینه ای» انتشار یافت. گلیرز و استراوس نظریه زمینه ای را فرآیندی برای کشف نظریه از طریق دستیابی نظام مند به داده های پژوهش اجتماعی تعریف کرده اند.
نظریه زمینه ای روشی است که «گرد آوری داده ها و تحلیل همزمان» را به کار می گیرد و بدین ترتیب قابل اجرا در قوم نگاری، مطالعه موردی، پژوهش علمی یا پژوهش تاریخی است. این شیوه بیشتر با شیوه گردآوری داده ها و تحلیل آن ها سرو کار دارد تا کل پژوهش.نظریه زمینه ای یک تحلیل کیفی است نه یک روش پژوهشی.

تهیه و تنظیم: فرشته خداویردی زاده -یاسمن خوش بهار نوبری،
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه
ریشه گراندد تئوری(GT)
تعاریف
تعریف پاول از GT
استراتژیهای موردنیاز برای گرانددتئوریست
نظریه از منظر گراندد تئوری
اهمیت توصیف در (GT)
مدل های گراندد تئوری
طرح تحقیق
گردآوری داده ها
مرتب و یکپارچه کردن یادداشت
تحلیل داده ها
کدگذاری
نمونه گیری نظری
اعتبار و پایایی
مزایا و معایب نظریه زمینه ایچهارشنبه 18 اردیبهشت 1398
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش