👈نویسنده : ملیحه باغبان

گردآوری از : خانم پرستو فتحعلی پور دانشجوی ارشد مدیریت اطلاعات

اینترنت اشیا (IOT)Internet of Things به تمام وسایل پیرامون ما که به اینترنت وصل هستند و میتوان از طریق اپلیکیشنهای موجود در تلفن های هوشمند و تبلت ها آنها را مدیریت و کنترل کرد اشاره دارد. عبارت اینترنت اشیا برای اولین بار توسط کوین اشتون در سال 1999 مورد استفاده قرار گرفت.

برخی از زمینه های مختلف کاربرد اینترنت اشیا
اینترنت اشیا و سلامت
اینترنت اشیا و کشاورزی
اینترنت اشیا و وسایل نقلیه
اینترنت اشیا و خانه هوشمند
اینترنت اشیا و کتابخانه

اینترنت اشیا و سلامت
دستگاه های پوشیدنی ازجمله ابزارهای هوشمند در حوزه سلامت هستند که پوشیده میشوند و با کمک حسگرهای موجود، برخی اطلاعات را پایش میکنند.

اینترنت اشیا و کشاورزی
به عنوان مثال قلاده هایی به گردن گاوها وصل میکنند، قلاده هایی که مجهز که ابزارهای الکترونیک از جمله شتاب سنج هستند.

اینترنت اشیا و وسایل نقلیه
امروزه در ماشین ها، قطارها، اتوبوس ها و حتی دوچرخه ها از اینترنت اشیا بهره گرفته شده است به گونه ای که این وسایط به حسگرها و پردازشگر ها مجهز شده اند.

اینترنت اشیا و خانه هوشمند

منظور ما خانه ای است که داری زیرساخت های ارتباطی قوی باشد و بتواند خود را با وضعیت های متغیر محیط وفق دهد که نسبت به آنها عکس العمل نشان دهد.

اینترنت اشیا و کتابخانه

آینه سحرآمیز

آینه سحرآمیز از دوربین، حسگر با قابلیت wifi تشکیل است که تعامل بین افراد و کامپیوترها را فراهم میآورد. این فناوري میتواند براي انواع اطلاعات مانند شناسایی موقعیت،مرور محتویات منابع و موارد مشابه به کار رود. همچنین اطلاعات مرور کاربران در پایگاه داده ذخیره میشود و این سیستم امکانات لازم براي استفاده روزانه و روشهاي پیشرفته براي رابطهاي کاربري شهودي فراهم میآورد. در این مدل ، آین ه سحرآمی ز ا ز د و قسمت تشکی ل شد ه است: صفردیجیتالی مانند مانیتور کامپیوتر و یک ابزار حسگر مانند وب کم.وقتی کاربري کتابی را برمیدارد و در معرض دوربین قرار میگیرد، دوربین شروع به عکس گرفتن از او میکند. الگوریتم موجود در سیستم، اطلاعات مورد درخواست کاربر را ردیابی کرده و در نتیجه اطلاعات مورد نیاز و متناسب با درخواست کاربر همراه با اطلاعات اضافی به صورت نتایج در آینه نشان داده خواهد شد.

حسگر لایه ای تحت فشار

این صفحه از یک ورق نازك تشکیل شده است که با فناوري wifi به واحد پردازش وصل میشود و سیستم را کنترل و ضبط میکند. قدمهاي متوالی کاربر در راهروهاي کتابخانه مجهز به این ابزار، ضبط خواهد شد در نتیجه خدمات متناسب با نیازکاربر به او ارائه خواهد شد. همچنین حسگر پد تحت فشار میتواند به سیستم انرژي براي جلوگیري از اتلاف آن نیز به کار رود.در این مدل، یک ورقه نازکی از صفحه هاي حسگر، زیرزمین در راهروها قرارگرفتهاند. صفحه هاي کاغذي شده نازك حرکت کاربران ضبط میکنند و از طریق شبکه حسگرهاي بیسیم، اطلاعات ضبط شده نمایش داده میشود. اگر هیچ حرکتی جلوي حبابهاي روشنایی و یا فنها و دستگاههاي تأمین کننده انرژي اتفاق نیفتد، براي صرفه جویی در انرژي در حالت خاموش میمانند.

شبکه حسگر بی سیم

یکی از اجزاي کلیدي دیگر، شبکه حسگر بیسیم میباشد.به عنوان مثال شبکههاي حسگر بیسیم میتواند با سیستم شناسایی فرکانس رادیویی براي ردیابی بهتر اشیا همکاري کرده و اطلاعات مربوط به موقعیت یک شیء و غیره را بهصورت دقیقتري به دست آورده و گزارش دهد. شبکه حسگر به طور معمول از تعداد زیادي نود حسگر تشکیل شده که این نودهاي حسگر با استفاده از یک شبکه حسگر با یکدیگر در ارتباط هستند و مجموعه را قادر میسازند تا به پردازش، تجزیه و تحلیل اطلاعات در محیط هاي مختلف بپردازد. در این مدل سیستم پردازش ابري به دو قسمت تقسیم شده است: قسمت کاربر و قسمت ابر. این دو قسمت با یکدیگر از طریق یک شبکه (معمولا اینترنت) در ارتباط هستند. در قسمت ابري که به طور کامل یک محیط مجازي سازي شده میباشد، انواع کامپیوترها،سرورها و سیستمهاي ذخیره داده که خدمات پردازش ابري را ارائه میدهند، وجود دارند. قسمت کاربر قسمتی است که کاربر کامپیوتر در آن قرار دارد.اثرات به کارگیري اینترنت اشیا در حوزه هاي مختلف فواید و نتایج سودمندي براي آن مجموعه خواهد داشت که بعضی از این نتایج ملموس و قابل اندازه گیري و بعضی غیرملموس می باشد. ما در این مقاله به بعضی از یافته ها در استفاده از اینترنت اشیا در کتابخانه ها اشاره میکنیم.

دسترسی به کتابخانه و منابع آن

کتابخانه با تهیه کردن کارت مجازي کتابخانه براي اعضا، می تواند دسترسی براي منابع را فراهم سازد. زمانی که کاربر به فهرست کتابخانه دسترسی پیدا میکند،براي مکان یابی منابع مورد نیازش، برنامه کاربردي نصب شده بر روي موبایل کاربر، نقشه راهنماي کتابخانه را براي او فراهم میسازد. این قابلیت همچنین قادر است اطلاعات اضافی در مورد منابع با اتصال به سایتهایی مانند آمازون، نیز فراهم آورد. بنابراین کاربر میتواند به اطلاعات مورد نیازش دست پیدا کند بدون اینکه لزوماً به کتابخانه آمده و آن منبع را به امانت ببرد

مدیریت مجموعه

در هر منبع دارند، RFID مجموعه کتابخانهاي که برچسبهاي0 قادرند تا خدمات مجازي ارائه دهند. با استفاده از فناوري سیستم گردش منابع و مجموعه میتواند،RFID اینترنت اشیا و بسیار ساده و خوب عمل کند. اینترنت اشیا قادر است به کاربران تازه هاي کتاب را اطلاع رسانی کند و کاربران بدون اینکه در صف امانت کتاب بایستند، به منبع موردنیازشان دسترسی پیدا کنند.همچنین با استفاده از فناوري اینترنت اشیا میتوان محتواي قفسه هاي دیجیتال هوشمند راnمتناسب با امانتها و جستجوهایی یک کاربر ارتقا داد

سواد اطلاعاتی

سواد اطلاعاتی به مراجعان تازه وارد پیشنهاد میشود تا در مورد منابع و خدمات به آنها آگاهی بدهد. اینترنت اشیا در این مورد نیز میتواند با مهیا نمودن راهنماي مجازي کتابخانه به کمک کتابخانه بیاید. کتابخانهه ا د ر قسمتهاي مختلف کتابخانه، چراغ هایی مانند ابزار بیسیم دارند. زمانی که کاربران از قسمتهاي مختلف دیدن میکنند، برنامه هاي کاربردي نصب شده در تلفن همراهشان توضیحاتی دیداري یا شنیداري بیشتري در مورد آن قسمت از کتابخانه می دهد و اینکه چگونه میتوان از آن بخش استفاده سودمندي برد. این تور مجازي میتواند خدمات ارزشمندي از قسمتهاي خاص کتابخانه مانند نسخه هاي خطی و یا قسمتهایی که ورود به آنها ممنوع است، با مهیا کردن فرمت دیجیتالی از آنها روي تلفن همراه فراهم آورد .

نتیجه گیری

تکامل فناوری اینترنت اشیا با شتاب رو به پیشرفت است. با استفاده از فناوری اینترنت اشیا در بستر اینترنت و ارتباط دستگاه ها و وسایل مختلف با یکدیگر با استفاده از این فناوری، میتوان داده ها و اطلاعات مختلف مربوط به هر یک از این دستگاه ها را در یک مخزن یا پایگاه داده، به صورت متمرکز و یکپارچه ذخیره و نگهداری کرد سپس با استفاده از برنامه های کاربردی تحت وب و دستگاه های سیار از این داده ها و اطلاعات در راستای اهداف موردنظر استفاده های سودمندی داشت. انقلاب اینترنت نشان داده که اینترنت اشیا به عنوان نوعی از فناوری های نوین میتواند تمام ابعاد کسب و کارها را تحت تاثیر قرار دهد که از جمله آن میتوان به کاربرد اینترنت اشیا در سلامت، کشاورزی، کتابخانه، وسایل نقلیه و خانه ها اشاره کرد. اینترنت اشیا بخشی از زندگی ما را تشکیل داده و انتظار میرود که مقبولیت و استفاده از آن همواره بیشتر و بیشتر شود.

منابع در ادامه مطلب

منابع

-وحدت، داود؛ شمس، فریدون؛ ناظمی، اسلام. ارزيابي تاثير به كارگيري فن آوري حسگرهاي پوشيدني در محيط اينترنت اشيا به منظور ارتقاي سلامت عمومي بيماران با شكايت استرس و خستگي. نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، شماره 60، خرداد و تیر 97، ص 53-60.
-سلطان محمدی، علیرضا. اينترنت اشيا چيست و چه كاربردي دارد؟. فصلنامه توان باب، شماره 62، زمستان 95، ص 19.
-تائبی، حمیدرضا. اینترنت اشیا، انقلاب بهره وری و کشف ناشناخته ها است. ماهنامه شبکه، شماره 197، مهر 96، ص 52.
-آقایی میرک آباد، اعظم؛ حاجی زین العابدینی، محسن؛ آقایی میرک آباد، الهه السادات. کاربردهای اینترنت اشیا در کتابخانه های دانشگاهی. نشریه نشأ علم، شماره هفتم، خرداد 96، ص 129-135.
-محيط زيست: اينترنت اشيا از كشاورزي هوشمند تا بستر آب اقيانوس ها. ماهنامه دنیای پردازش، شماره 69، بهمن و اسفند 96، ص 95.

چهارشنبه 07 آذر 1397
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش