هر گاه بخواهیم به مقایسه داده های دو توزیع مختلف (دو عضو از دو جامعه مختلف) یا داده های دو متغیر متفاوت بپرداریم (دو متغیر مختلف از یک جامعه),باید داده های اصلی(خام) را به نمره z تبدیل کنیم

نمرۀ z نشان می دهد که یک نمرۀ خام به اندازۀ چه تعداد از واحدهای انحراف معیار بالاتر یا پایین تر از میانگین است. 

میانگین استفاده چینیان از اینترنت 2 ساعت در هفته است , میانگین استفاده چان 3 ساعت است , انحراف معیار اینترنت هم 1 ساعت است

پس z=3-2/1=1

میانگین استفاده فرانسوی ها 5 ساعت در هفته است , میانگین استفاده جری 4 ساعت است و انحراف معیار هم 1 ساعت است

پس z=4-5/1=-1

اعداد نشان می دهند که چان بیشتر از جامعه ی خود و جری کمتر از جامعه خود اینترنت استفاده می کند

برای محاسبه احتمال دقیقتر نمرات z از جدول توزیع نرمال معیار استفاده می کنیم ص265 کتاب

عدد جدول برای z1 برابر است با 0.3413

اگر عدد به دست آمده از z مثبت بود , عدد را در صد ضرب و با 50 جمع می زنیم
0.3413*100+50=84.13%
چان به اندازه 84.13% بیشتر از جامعه خود از اینترنت استفاده می کند

0.3413*100-50=15.87%
جری به اندازه 15.87% بیشتر از جامعه خود اینترنت مصرف می کند

برای پیدا کردن اینکه چند درصد از جامعه کمتر استفاده کرده اند عدد بدست آمده را از 100 کم می کنیم
100-15.87=84.13%  , جری کمتر از جامعه خود اینترنت مصرف کرده استهر گاه بخواهیم به مقایسه داده های دو توزیع مختلف (دو عضو از دو جامعه مختلف) یا داده های دو متغیر متفاوت بپرداریم (دو متغیر مختلف از یک جامعه),باید داده های اصلی(خام) را به نمره z تبدیل کنیم

نمرۀ z نشان می دهد که یک نمرۀ خام به اندازۀ چه تعداد از واحدهای انحراف معیار بالاتر یا پایین تر از میانگین است. 

میانگین استفاده چینیان از اینترنت 2 ساعت در هفته است , میانگین استفاده چان 3 ساعت است , انحراف معیار اینترنت هم 1 ساعت است

پس z=3-2/1=1

میانگین استفاده فرانسوی ها 5 ساعت در هفته است , میانگین استفاده جری 4 ساعت است و انحراف معیار هم 1 ساعت است

پس z=4-5/1=-1

اعداد نشان می دهند که چان بیشتر از جامعه ی خود و جری کمتر از جامعه خود اینترنت استفاده می کند

برای محاسبه احتمال دقیقتر نمرات z از جدول توزیع نرمال معیار استفاده می کنیم ص265 کتاب

عدد جدول برای z1 برابر است با 0.3413

اگر عدد به دست آمده از z مثبت بود , عدد را در صد ضرب و با 50 جمع می زنیم
0.3413*100+50=84.13%
چان به اندازه 84.13% بیشتر از جامعه خود از اینترنت استفاده می کند

0.3413*100-50=15.87%
جری به اندازه 15.87% بیشتر از جامعه خود اینترنت مصرف می کند

برای پیدا کردن اینکه چند درصد از جامعه کمتر استفاده کرده اند عدد بدست آمده را از 100 کم می کنیم
100-15.87=84.13%  , جری کمتر از جامعه خود اینترنت مصرف کرده است
سه شنبه 22 آبان 1397
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش