اداره کل مطبوعـات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامی اعلام کرد: فهرست سهمیه کاغذ نشریات کشـور نهایی و بـرای توزیع در اختیار شـرکت های مربوطه قرار گرفت. در این اطلاعیه آماده اسـت: با توجه به بررسـی کارشناسـی درخواست هایی که از سوی مدیران نشریات به ایـن اداره کل واصل شـده و همچنین میـزان کاغذ موجود، فهرسـت نهایی سـهمیه کاغذ نشـریات به میزان ۴۷۳تن، آمـاده و بـرای توزیـع در اختیـار شـرکت های مربوطـه قرار گرفت براین اسـاس مدیران مسـئول نشـریات مـی توانند با مراجعه به حسـاب کاربری خود در سـامانه جامع رسـانه های کشـور از میـزان و نحوه دریافت کاغذ تخصیص یافته مطلع شوند.توزیع کاغذ تخصیصی روزنامه ها درروزهای آتی از ابتـدای سـال 9۸تاکنـون، 1۲هـزار و پانصدتـن کاغـذ با قیمـت مصـوب و ارز دولتـی میـان نشـریات و روزنامه های کشـور توزیع شـده اسـت. همچنین یک نوبت کاغذ دیگر تـا پایان سـال میـان نشـریات و روزنامه هـا توزیع خواهد شـد.


روزنامه مهد تمدن، شماره 996سه شنبه 06 اسفند 1398
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش